Regulamin konkursu „SocialTalk Plus #1”

§1
Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem konkursu „SocialTalk Plus #1”(dalej zwanego „Konkursem”) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 PLN, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968 (zwany dalej „Organizatorem” lub „Polkomtel”).
2.    Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”, oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
3.    Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4.    Konkurs ma charakter otwarty i udział w nim może wziąć każdy czytelnik bloga SocialTalk.pl, który spełnia warunki Konkursu.
5.    W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego („Uczestnicy Konkursu”). Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez wpisanie pod wpisem konkursowym odpowiedzi na zadane we wpisie pytanie. Wpisanie odpowiedzi na pytanie w komentarzu pod wpisem jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.
6.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7.    Konkurs będzie trwał od dnia 2 grudnia, od godz: 20:00 do 9 grudnia 2014 roku do godz: 23:59 składa się z jednego etapu.

8.    Konkurs odbywa się na blogu Kamila Newczyńskiego, pod adresem http://www.socialtalk.pl
9.    Po dniu zakończenia Konkursu (po godzinie 23:59) przesłane odpowiedzi nie będą brać udziału w Konkursie.

§2
Zasady Konkursu
1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest kreatywna odpowiedź na pytanie zawarte we wpisie  konkursowym. Odpowiedź będzie oceniana pod względem pomysłu (0-10 punktów), formy wypowiedzi (0-10 punktów) i języka (0-10 punktów). Swoją odpowiedź Uczestnik powinien wysłać na wskazany adres e-mailowy „kamil@socialtalk.pl”
2.    Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną odpowiedź.
3.    Zakazane jest zgłaszanie do Konkursu odpowiedzi o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym. Takie odpowiedzi nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu.
4.    Zamknięcie Konkursu następuje w dniu 09.12.2014 roku o godzinie 23:59, a odpowiedzi, które zostaną udzielone po tym dniu nie będą uwzględniane w konkursie.

§3
Nagrody
1)    Nagrodami w konkursie są:
a)    Nagrodą główną w Konkursie jest telefon Alcatel Pop C7 o łącznej wartości 700 zł brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 77,7 zł, która nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od nagrody. Nagroda główna zostanie przyznana temu Uczestnikowi Konkursu, który w  końcowym rankingu zdobył największą liczbę punktów W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik  zdobędzie taką samą liczbę punktów, o przyznaniu nagrody głównej decyduje pierwszeństwo wzięcia udziału w konkursie. Nagrodę zdobywa Uczestnik, który odpowiedź dodał jako pierwszy.
b)    Nagrodą dodatkową w Konkursie jest zestaw o łącznej wartości 150 brutto, w skład którego wchodzą: płyta z muzyką Muzodajni, koszulka, notes wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 16,65, która nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku od nagrody. Nagroda dodatkowa zostanie przyznana Uczestnikom Konkursu, którzy w końcowym rankingu zajmą miejsca, drugie i trzecie.
2)    Nagrody uzyskane w ramach Konkursu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator jako płatnik zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłaty na konto właściwego urzędu skarbowego, zatrzyma na poczet zryczałtowanego podatku od nagród część pieniężną nagrody.
3)     Zwycięzcom przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju.
4)     Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń o prawo do nagrody na osoby trzecie.
5)     Nieprzyjęta nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi Konkursu, którego odpowiedź uzyskała następną w kolejności liczbę punktów.

§4
Ogłoszenie Zwycięzców oraz wydanie nagród
1.    Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami do 7 dni roboczych po Zakończeniu Konkursu. Dodatkowo, wyniki mogą być przez Organizatora ogłoszone także na blogu Kamila Newczyńskiego pod adresem http://socialtalk.pl
2.    Zwycięzcy w ciągu maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu powinni skontaktować się z Organizatorem na wskazany adres e-mail i podać dane, o których mowa w pkt. 3 poniżej.
3.    Dla celów odprowadzenia podatku dochodowego od nagród oraz zapewnienia sprawnego przekazania nagród, Zwycięzcy powinni podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
4.    Jeśli którykolwiek ze Zwycięzców nie prześle wiadomości ww. terminie, pod postem konkursowym otrzyma powtórne powiadomienie o wygranej.
5.    Jeśli którykolwiek ze Zwycięzców nie odpowie na wiadomość określoną w pkt. 4 powyżej, w terminie siedmiu dni, jest to uważane za rezygnację z nagrody.
6.    Jeśli zaistnieją warunki określone w pkt. 5 powyżej, Organizator może przekazać nagrodę osobom, których zgłoszenia spełniają warunki określone w regulaminie Konkursu, z zachowaniem analogicznych okresów kontaktu i oczekiwania na informację.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia zwycięzców w serwisie Facebook, na stronie marki Plus, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/plus. W tym celu Organizator zastrzega sobie możliwość podania imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu.
8.    W przypadku Uczestników Konkursu nie posiadających pełni czynności prawnych (poniżej 18-tego roku życia) Uczestnik jest zobowiązany przed wydaniem nagrody dostarczyć Organizatorowi pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika w Konkursie. Zgoda powinna zostać nadesłana w odpowiedzi na informację Organizatora określoną w §4, pkt. 1. wraz z zachowaniem wskazanych terminów (przesyłka powinna zostać nadana przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2). Brak zgody lub nienadesłanie zgody w terminie jest równoznaczne z niespełnieniem przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie i utratą prawa do nagrody.
9.    Wygrana uzyskana w Konkursie podlega opodatkowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego spoczywa na Organizatorze.

§5
Przetwarzanie danych osobowych
1.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2.    Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników brandADDICTED Sp. z o.o, Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000362507, kapitał zakładowy 5 000,00 PLN, NIP 7010250653, Regon 142433915
3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozdysponowania nagród oraz publikacji wyników.
4.    Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym żądania do ich poprawienia bądź aktualizacji. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres: brandADDICTED Sp. z o.o, Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa.

§6
Reklamacje
1.    Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.
2.    Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres określony w §5, pkt. 4. z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.
3.    Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
4.    Organizator rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
5.    O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
6.    Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w pkt. 2 oraz niezawierające adresu korespondencyjnego nie będą podlegały rozpatrzeniu.